Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Gwybodaeth am ISWE

Mae Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru (SYYC) wedi ei leoli ym Mhrifysgol Bangor.   Mae'r sefydliad, a sefydlwyd yn 2013, yn gweithredu fel partneriaeth fywiog rhwng Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau a'r Adran Archifau a Chasgliadau Arbennig.  

Mae llawer o'n gwaith wedi ei seilio ar yr egwyddorion canlynol:

Ymchwil arloesol

Nod SYYC yw bod yn ganolfan o ragoriaeth a chanolbwynt cenedlaethol, gyda chenhadaeth i ddatblygu a hyrwyddo ymchwil arloesol yn canolbwyntio ar ystadau Cymreig.   Ein hamcan yw datblygu proffil ymchwil o safon ryngwladol, wedi'i seilio ar brojectau a chynlluniau'n ymwneud â threftadaeth ystadau hynod gyfoethog Cymru - yn cynnwys archifau, tirweddau, pensaernïaeth, llenyddiaeth ac amrywiaeth o ddiwylliant gweledol a materol.

Casgliadau nodedig

Mae Prifysgol Bangor mewn sefyllfa unigryw i fod yn gartref i'r SYYC.  Mae Archifau'r Brifysgol yn cynnwys un o gasgliadau helaethaf a phwysicaf y genedl o bapurau teuluoedd ac ystadau, sy'n fan cychwyn rhagorol i brojectau arloesol. Rydym yn benderfynol o adeiladu ar arbenigedd presennol y brifysgol er mwyn hyrwyddo'n llawn y potensial ymchwil, dysgu a threftadaeth cyffrous sy'n gysylltiedig â chasgliadau ystadau Cymru. 

Ffynnu drwy bartneriaeth

Mae SYYC wedi ymrwymo i ddatblygu partneriaethau â sefydliadau y tu allan i'r brifysgol, i ddatblygu projectau a chynlluniau a fydd yn rhoi manteision pellgyrhaeddol i bawb fel ei gilydd.  Boed yn weithio gyda cheidwaid plastai ac ystadau Cymru, cydweithredu â sefydliadau treftadaeth ddiwylliannol cenedlaethol a lleol, neu ddatblygu projectau ar y cyd â phrifysgolion eraill, mae cydweithio'n ganolog i bopeth rydym yn ei wneud.

Eich treftadaeth

Rydym yn sylweddoli bod rhannau sylweddol o'n deunydd, sef hanes a threftadaeth cymunedau ar hyd a lled y wlad, hefyd yn perthyn i bobl Cymru.   Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni yn ein cenhadaeth.  Mae SYYC yn eiddgar iawn i wneud cyfraniad i gyfoethogi hanes Cymru a'i ledaenu; hanes rydym yn credu ddylai chwarae rhan allweddol yn y gymdeithas Gymreig, heddiw ac yn y dyfodol.  Wrth i ni ddarganfod, ymchwilio a datgelu hanes ystadau Cymreig, rydym eisiau sicrhau bod ein darganfyddiadau a'n profiadau'n cael eu rhannu'n helaeth ac ar gael yn rhwydd.  Bydd SYYC yn parhau i ddatblygu a helaethu ei raglen o ddigwyddiadau cyhoeddus - yn weithdai, arddangosfeydd, ysgolion undydd a seminarau - a gynhelir yn y brifysgol ac mewn cymunedau ledled Cymru.

Byddwn yn gweithio hefyd gyda phartneriaid i gynyddu proffil treftadaeth ystadau Cymru, gan hyrwyddo nid yn unig y plastai grymus hynny sy'n britho ein hardaloedd, ond hefyd brofiadau'r bobl hynny sydd wedi byw a gweithio ar ystadau Cymreig dros y canrifoedd.

Y darlun ehangach

Mae SYYC yn rhan o ddiddordeb academaidd a chyhoeddus cynyddol yn hanes ystadau, tirweddau a phlastai.  Mae gennym gysylltiadau agos â sefydliadau cyffelyb yn Iwerddon, Yr Alban a rhanbarthau Lloegr, yn cynnwys The Centre for the Study of Historic Irish Houses and Estates (CSHIHE) ym Mhrifysgol Maynooth; The Centre for Scotland’s Land Futures wedi ei leoli ar y cyd rhwng prifysgolion Dundee a Stirling; The Yorkshire Country House Partnership (YCHP) sydd â chysylltiadau â Phrifysgol Caerefrog; a The Thames Valley Country House Partnership (TVCHP) ym Mhrifysgol Rhydychen. 

Mae gweithio mewn partneriaeth yn ein galluogi i ddatblygu projectau thematig sy'n rhychwantu ffiniau cenedlaethol a rhanbarthol, a rhoi cyfleoedd i ni drefnu digwyddiadau mwy uchelgeisiol ar y cyd ar raddfa ryngwladol.   Yn bwysicaf oll, fodd bynnag, mae'r dull gweithredu cyfunol yma'n golygu y gall yr holl ymchwil a wnawn yn SYYC gael ei gosod o fewn ymdriniaeth ehangach ynghylch swyddogaeth hanesyddol ystadau, gan ein galluogi i wneud cymariaethau ystyrlon rhwng profiadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol gwahanol - amrywiadau sydd, fel arall, yn aml yn anodd eu hamgyffred.

Site footer