Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Ffurflenni Aelodaeth Gyswllt

Aelodaeth Gyswllt

Dod yn Aelod Cyswllt o Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru

Rydym yn cydnabod bod nifer o unigolion a sefydliadau y tu hwnt i Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru yn rhannu diddordeb mewn datblygu ein nodau a'n dyheadau deallusol.  Mae gweithio mewn partneriaeth â'r cydweithwyr a'r budd-ddeiliaid hyn yn hanfodol wrth inni ddatblygu.  O'r herwydd, rydym yn cynnig statws aelod cyswllt i unigolion a sefydliadau mewnol ac allanol sy'n cefnogi ac yn cyfrannu tuag at ein hamcanion.

Cynigir aelodaeth gyswllt fel ffordd o wella ein cyrhaeddiad academaidd a'n gallu cydweithredol, o fewn Prifysgol Bangor ac, yn bwysig ddigon, wrth ymgysylltu â rhwydwaith o bartneriaid allanol mewn sefydliadau ymchwil eraill ac yn sectorau canlynol: treftadaeth ddiwylliannol, archifau, tai hanesyddol a materion gwledig.  Bydd ein haelodau cyswllt yn chwarae rhan bwysig yn helpu i sicrhau bod cyrhaeddiad y Sefydliad yn gwreiddio ledled Cymru; ac yn cynorthwyo i ddangos perthnasedd pellgyrhaeddol ein gwaith, gan gynnwys ei berthnasedd yn rhyngwladol.

Mae dau fath o aelodaeth gyswllt ar gael: ar gyfer unigolion a sefydliadau.

Cymhwysedd

Rhaid i unigolion a sefydliadau sydd eisiau gwneud cais am statws aelod cyswllt fedru dangos cyfraniad gweithredol tuag at gyflawni nodau a dyheadau Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru. 

  • Yn achos unigolion gall hyn fod ar ffurf gweithgarwch ymchwil; cyhoeddiadau wedi eu hadolygu gan gydweithwyr; addysgu ar lefel addysg uwch; goruchwylio astudiaeth ôl-radd; gwybodaeth am gasgliad(au); ac/neu arbenigedd curadol mewn meysydd sy'n ymwneud â hunaniaeth* ddeallusol Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru.
  • Yn achos sefydliadau, cymdeithasau a grwpiau gall hyn fod ar ffurf blaenoriaethau sefydliadol; gweithgarwch ymchwil; ac/neu arbenigedd curadol mewn meysydd sy'n ymwneud â hunaniaeth Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru.  Gall sefydliadau o'r fath gynnwys archifdai; sefydliadau treftadaeth ddiwylliannol (gan gynnwys tai hanesyddol); canolfannau ymchwil ac endidau academaidd eraill; cymdeithasau hanes/treftadaeth a grwpiau cymunedol; a chyrff sy'n gweithredu yn y sector materion gwledig (gan gynnwys ystadau'r bonedd)

*Ni chaniateir i grwpiau sy’n cynghori ac yn llywio gwaith Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru wneud cais am statws aelodau cyswllt.  Bydd pob ymchwilydd doethurol ac ôl-ddoethurol, pob cymrawd ymchwil er anrhydedd, pob athro gwadd a phob archifydd proffesiynol a benodir i weithio ar brosiectau sy'n deillio o Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru yn dod yn aelod yn awtomatig. 

Y broses o wneud cais

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi ffurflen gais.  Mae ffurflenni gwahanol ar gyfer unigolion a sefydliadau.  Nid oes dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau. 

Dylid anfon ffurflenni cais wedi eu llenwi at iswe@bangor.ac.uk (neu trwy'r post).

Gwneir penderfyniadau sy'n ymwneud â dyfarnu statws aelod cyswllt gan Grŵp Llywio Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru.

Cyhoeddir rhestr o’r aelodau cyswllt ar wefan Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru.

Er mwyn gwneud cyfraniad tuag at waith Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru ewch i dudalennau 'Cefnogi Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru'. 

Site footer